Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Zasady udzielania zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy jest jednym z rodzajów świadczeń, jakie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Jego celem jest wsparcie finansowe osób, które poniosły koszty związane z organizacją pogrzebu osoby zmarłej. W niniejszym artykule omówione zostaną zasady udzielania zasiłku pogrzebowego, uprawnienia do tego świadczenia, jego wysokość oraz sposób ubiegania się o takie wsparcie.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje różnym osobom, które poniosły wydatki związane z pogrzebem. Do tych osób należą między innymi członkowie rodziny zmarłego, osoby z bliskiego otoczenia zmarłego, którym przypadło na barki sfinansowanie pogrzebu, a także pracodawca zmarłego, jeżeli sam pokrył koszty pogrzebu swojego pracownika. Warto również podkreślić, że prawo do zasiłku pogrzebowego ma nie tylko rodzina osoby ubezpieczonej, ale także osoby nieubezpieczone, które były członkami gospodarstwa domowego ubezpieczonego lub emeryta bądź rencisty.

Jakie są przesłanki do przyznania zasiłku pogrzebowego?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, osoba wnioskująca musi spełnić określone przez prawo przesłanki. Przede wszystkim, zmarła osoba musi być ubezpieczona w ZUS na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Co więcej, uprawnienie do zasiłku przysługuje również wtedy, gdy zmarła osoba była emerytem lub rencistą. Wysokość zasiłku pogrzebowego jest stała i niezależna od wynagrodzenia czy dochodów osoby zmarłej.

Sposób ubiegania się o zasiłek pogrzebowy

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy zgłosić się do właściwego oddziału ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Można pobrać go ze strony internetowej ZUS lub odebrać osobiście w placówce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na pogrzeb, takie jak faktury czy rachunki. Ważne jest, aby pamiętać o terminie złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy. Zgodnie z przepisami, wniosek powinien być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej. W przypadku przekroczenia tego terminu ZUS może odmówić wypłaty świadczenia.

Jako że załatwienie formalności urzędowych może być trudne dla bliskich zmarłej osoby, mogą oni poprosić o pomoc zakład pogrzebowy, jakiego przykładem jest całodobowy zakład pogrzebowy Warszawa.

Decyzja ZUS w sprawie zasiłku pogrzebowego i sposób wypłaty świadczenia

Po złożeniu wniosku ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego. W przypadku pozytywnej decyzji świadczenie zostanie przekazane na rachunek bankowy podany we wniosku lub wypłacone w kasie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł. Świadczenie to wypłacane jest jednorazowo na podstawie złożonego wniosku. Ważne jest jednak, aby pamiętać o terminach i właściwym przygotowaniu wniosku oraz dokumentacji, aby nie stracić prawa do tego ważnego świadczenia.